Użyte w niniejszym Regulaminie terminy przyjmują niżej określone znaczenia:

1. SteelProfil – SteelProfil Sp. z o.o. SteelProfil Spółka z o.o., PL 06-114 zierżenin 34 E, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIV Wydział Gospodarczy M.St. Warszawy pod numerem 0000343080. VAT: PL 5311664644

2. Serwis – niniejszy serwis internetowy zbudowany i prowadzony przez SteelProfil Sp. z o.o. pod domeną https://www.SteelProfil.eu

3. Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu SteelProfil Sp. z o.o. (zamieszczonego m.in. pod domeną internetową: http://www.steelprofil.eu/ oraz i/lub stowarzyszonymi domenami

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu prowadzonego na stronie internetowej http://www.steelprofil.eu na rzecz Użytkowników,

2. Użytkownik może na warunkach niniejszego Regulaminu zapoznawać się z treściami udostępnionymi w Serwisie i korzystać z Serwisu w taki sposób, aby miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.

3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się warunkami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu oraz na wszelkie zmiany wprowadzane w nim przez SteelProfil.

4. Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność w zakresie czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu.

5. SteelProfil nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikowanych informacjach, ale podejmuje wszelkie starania, aby zamieszone w serwisie informacje i obrazy opublikowane były w sposób umożliwiający ich poprawne wyświetlanie w Serwisie. Wszelkie błędy w wyświetlaniu wynikać mogą z nieprawidłowych ustawień komputera Użytkownika lub niedostosowania konfiguracji urządzenia do wymagań oprogramowania.

6. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo SteelProfil ogranicza swoją odpowiedzialność wobec Użytkownika, nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika wynikające lub w jakikolwiek sposób związane – pośrednio lub bezpośrednio – z użytkowaniem Serwisu, transakcją związaną z użytkowaniem Serwisu lub ujawnieniem jego danych, z zastrzeżeniem bezwzględnie posiadanych praw ustawowych.

7. SteelProfil dąży do tego, aby serwery, na których umieszczony jest Serwis były wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane​ ​przez​ ​wirusy​ ​komputerowe​ ​i​ ​szkodliwe​ ​oprogramowanie wprowadzone tam przez osoby trzecie pomimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 
III. TREŚĆ SERWISU

1. Treści zawarte w Serwisie oraz jego układ są chronione na mocy przepisów prawa dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej (w tym w szczególności w odniesieniu do znaków towarowych), baz danych i innych źródeł prawa dotyczących własności intelektualnej i praw własności przemysłowej na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych. Zabrania się powielania, modyfikowania, rozprzestrzeniania, bądź kopiowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie lub z nim powiązanych, bądź wykorzystywanego przez niego w Serwisie układu.

2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów znajdujących się w Serwisie przynależą SteelProfil, któremu przysługuje w tym zakresie bezwzględna ochrona wynikająca z przepisów prawa. Użytkownik oświadcza, iż znane mu są prawa autorskie, znaki handlowe i towarowe, patenty i inne prawa pokrewne związane z udostępnianymi treściami, zawierającymi informacje stanowiące własność SteelProfil.

3. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, iż know-how, znaki towarowe, logo oraz inne znaki lub ich szczególne kompilacje („ogólne znaki towarowe”) wyświetlane w Serwisie objęte są ochroną prawną (niezależnie od ich zarejestrowania) i żadne treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być interpretowane, jako udzielenie licencji na rzecz Użytkownika przez SteelProfil w jakimkolwiek zakresie.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Dane techniczne podane w Serwisie lub w innych dokumentach informacyjnych są jedynie poglądowe i SteelProfil nie gwarantuje ich prawidłowości.

6. Wszelkie aplikacje, programy, layout oraz inne treści udostępnione Użytkownikowi w czasie korzystania z Serwisu są własnością SteelProfil lub innych podmiotów powiązanych z SteelProfil i zabronione jest wykorzystanie ich (lub jakiejkolwiek ich części) w inny sposób niż korzystanie z udostępnionej wersji w ramach Serwisu. SteelProfil udostępnia je w wersji „as is” (jak jest) i nie odpowiada za prawidłowość ich działania.

7. Zabrania się w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (bez ograniczeń co do czasu trwania zakazu):

a) kopiowania, przepisywania, powielania lub zwielokrotniania w inny sposób jakiejkolwiek części treści Serwisu,

b) używania, przenoszenia, kopiowania lub reprodukowania jakiejkolwiek części Serwisu (lub jego kodu źródłowego) poza celem korzystania z Serwisu rozumianym jako wyświetlanie na ekranie własnego komputera (bądź innego urządzenia) lub drukowania w celu zapoznania się z treścią,

c) rozpowszechniania treści znajdujących się na Serwisie,

d) modyfikowania, dokonywania przeróbek czy adaptacji treści zamieszczonych w Serwisie oraz tworzenia ich pochodnych, a także usuwania i niszczenia tych treści,

e) udzielania licencji i sublicencji co do zakresu praw niniejszym opisanych powyżej.

8. Informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności informacje o produktach SteelProfil i sposobach ich montażu, mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.

9. Informacje zamieszczone w serwisie prowadzonym przez SteelProfil, w tym informacje opublikowane w wydawnictwach SteelProfil, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące produktów oferowanych przez SteelProfil, sposobie ich montażu, mają charakter wyłącznie poglądowy, podobnie jak przedstawione w Serwisie potencjalne korzyści w stosowaniu produktów opublikowanych w Serwisie. Dane te mogą w każdym czasie ulec zmianie. Informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do kontaktu z SteelProfil Sp. z o.o. Ceny Towarów określone są w cennikach udostępnianych przez SteelProfil Sp. z o.o., a także w jego siedzibie i oddziałach obowiązują w okresie wskazanym w danym cenniku. W przypadku zamówień, których realizacja związana jest ze specjalnym przetworzeniem lub wycięciem produktu, cena produktu jest ostatecznie ustalana dla konkretnej oferty, przy czym jeżeli cena ta jest różna od cennika to kupujący powinien odrębnie zaakceptować taka zmienioną cenę.

 
IV. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SteelProfil

1. SteelProfil udostępnia Serwis i wszelkie połączone z nim aplikacje w formie „as is” (jak jest) i nie gwarantuje prawidłowości ich działania, a Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i sam ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody (w tym straty lub utracone korzyści) wynikające z pobierania informacji w Serwisie i polegania na informacjach zawartych w Serwisie. SteelProfil ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie w jakim przepisy prawa powszechnie i bezwzględnie obowiązującego nie dają możliwość wyłączenia jego odpowiedzialności).

2. SteelProfil nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe ze stosowania treści Serwisu w niewłaściwy sposób. SteelProfil nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści związane z korzystaniem z treści Serwisu i jego funkcjonowaniem.

3. SteelProfil oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych i usług sieciowych dla serwisu prowadzonego przez SteelProfil nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, ani za szkody dotyczące dokładności, kompletności, jakości lub przydatności Serwisu i znajdujących się w nim informacji do danego celu, a Użytkownik poprzez skorzystanie z Serwisu w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do powyższego, niezależnie czy w oparciu o umowę, delikt lub z innych powodów Serwis jest udostępniony dla wszystkich użytkowników w formie, w jakiej się znajduje.

4. SteelProfil nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji czy zobowiązań, że Serwis, lub serwer, na którym jest on dostępny są wolne od wad, łącznie z, lecz nie ograniczając się do wirusów lub innych szkodliwych elementów.

 
V. PLIKI COOKIES

1. SteelProfil w Serwisie wykorzystuje pliki Cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym, tj. komputerze, telefonie, tablecie Użytkownika.

2. SteelProfil może zbierać dane dotyczące wizyty Użytkownika takie jak: adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp.

3. Pliki Cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikom lepszego działania Serwisu, w szczególności do:

a) dostosowania Serwisu do potrzeb i preferencji Użytkownika,

b) sprawniejszego działania Serwisu poprzez utrzymywanie sesji Użytkownika, krótkotrwałego zapamiętywanie jego ustawień i wyborów.

c) prowadzenia statystyk, badanie popularności poszczególnych funkcjonalności i zakładek.

4. Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają przechowywanie Cookies na urządzeniu Użytkownika, zatem korzystając z Serwisu użytkownik zgadza się na używanie plików Cookies.

5. Używając Serwisu SteelProfil Użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez SteelProfil plików cookies, Użytkownicy mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach swojej przeglądarki.

6. Użytkownik ma prawo poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej zablokować automatyczne przechowywanie plików Cookies przez SteelProfil i odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurować wykorzystywanie plików Cookies przez Serwis.

7. Więcej informacji na temat plików Cookies, Użytkownik może uzyskać w menu Ustawienia lub Pomoc w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w SteelProfil wejdź na https://www.steelprofil.eu/ows/rodo/
 
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: SteelProfil sp. z o.o., 06-114 Dzierżenin 34 E

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, przy czym w takim przypadku czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłużać będzie okres rozpoznania reklamacji.

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis przestrzega prawa do prywatności jego Użytkowników. Każdego Użytkownika Serwisu, obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść zamieszczono pod adresem

2. SteelProfil dokłada wszelkich starań żeby informacje zawarte w Serwisie zgadzały się ze stanem faktycznym, jednakże nie gwarantuje, że w Serwisie mogą wystąpić nieścisłości lub niezgodności dotyczące produktów i ich zastosowania. Szczegółowe informacje o produkcie wymagają dokładnego zapoznawać się z ofertą SteelProfil.

3. Wszystkie poufne informacje wymieniane pomiędzy komputerem a stroną http://www.steelprofil.eu/ są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Należy mieć świadomość, że w przypadku dostępu do innej strony internetowej z tej strony, Serwis nie ma kontroli nad innymi stronami. Wobec powyższego, Serwis nie może zagwarantować, że podmiot kontrolujący tę witrynę będzie traktował prywatność Użytkowników tak jak Serwis

4. SteelProfil zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzania rozwiązań w funkcjonowaniu Serwisu.

5. Treści zamieszczone na Serwisie nie mogą być publikowane w innych miejscach, w mediach, bez wyrażonej zgody przez SteelProfil.

6. Regulamin oraz korzystanie z Serwisu podlegają prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, wobec wszystkich sporów wynikających z, lub odnoszących się do korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie spełnia wszystkich postanowień niniejszych warunków w tym m.in. niniejszego ustępu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.