nabór_2023_na_dofinansowanie_wymiany_dachów_z_azbestu

Nabór 2023 – Otrzymaj Wsparcie na Wymianę Pokrycia Dachowego!

 

Program Dofinansowania Wymiany Dachów z Azbestu doczekał się drugiego naboru w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w 2023 roku. Warto być gotowym do składania wniosków, ponieważ od 15 grudnia 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmie zgłoszenia, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 20 000 zł.

Program Dofinansowania Wymiany Dachów z Azbestu ma na celu wsparcie w procesie eliminacji azbestu z pokryć dachowych, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy warunków w budynkach gospodarczych. 

 

Kto może skorzystać z Programu?

 

Osoby, które:

 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wsparcie jest dostępne dla tych, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników. Zapewnia to kompleksową ochronę dla rolników.
 2. Otrzymują płatności bezpośrednie: Jeżeli jesteś rolnikiem, który otrzymuje płatności bezpośrednie zgodnie z ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Program jest dla Ciebie. Nabór działa w oparciu o zrozumienie i respektowanie złożoności procesów płatności, umożliwiając Ci skoncentrowanie się na rozwoju swojej działalności.
 3. Objęci Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027: Nabór obejmuje również rolników, którzy są objęci przepisami ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dzięki temu, działania są zgodne z najnowszymi wytycznymi, co pozwala beneficjentom skorzystać z najnowszych i najbardziej korzystnych rozwiązań.

Korzyści Dla Właścicieli Budynków z Numerem Identyfikacyjnym

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym planujesz wymienić pokrycie dachu program jest dla Ciebie. Proces uzyskania wsparcia z pewnością będzie szybki, łatwy i zgodny z najnowszymi standardami branżowymi.

Zapytaj o TANIE BLACHY

   

  Zakres wsparcia dofinansowania

   

  Wsparcie obejmuje wymianę pokrycia dachu wykonanego z azbestu na nowe pokrycie wolne od szkodliwych substancji. Pamiętaj, że wsparcie udzielane jest na przedsięwzięcia zgodne z regulaminem. Wsparcie przekazywane jest na projekty:

  1. Które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożeniem wniosku,
  2. Których realizacja trwa maksymalnie 12 miesięcy od podpisania umowy o objęcie wsparciem, z ostatecznym odbiorcą wsparcia, ograniczona do 31 grudnia 2025 r.,
  3. Obejmujące kompleksową wymianę pokrycia dachu na całej powierzchni budynku,
  4. Zgodne z ustalonym regulaminem dotyczącym wyboru projektów do objęcia wsparciem,
  5. Przy założeniu, że wnioskodawca zobowiąże się do utrzymania skutków realizacji projektu przez co najmniej 3 lata od daty podpisania umowy o objęcie wsparciem.

   

  Wysokość dofinansowania

   

  Wsparcie jest przyznawane na zasadzie standardowej stawki jednostkowej, ustalonej na 40% kwoty wynikającej z mnożenia standardowej stawki jednostkowej i powierzchni pokrycia dachu podlegającego wymianie, co przekłada się na 40 zł/m2 z kwoty 100 zł/m2 (standardowa stawka jednostkowa).

  Przyznawane wsparcie wypłaca się do limitu, który w okresie realizacji Konkretnego Projektu Operacyjnego (KPO) wynosi maksymalnie 20 000 zł na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia.

  W trakcie realizacji projektu, wnioskodawca może otrzymać zaliczkę w wysokości 50% wartości przyznanej pomocy, pod warunkiem, że taka prośba zostanie uwzględniona w wniosku o objęcie wsparciem.

  Przyznanie wsparcia odbywa się na mocy zawartej Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, podpisywanej przez dyrektora regionalnego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

   

  Projekt musi być zgodny z regulaminem i nie może być rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku. Realizacja przedsięwzięcia trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od zawarcia umowy. Pamiętaj o zobowiązaniu się do utrzymania efektów przez co najmniej 3 lata.

   

  Możliwość otrzymania dodatkowych punków

   

  1. Realizacja w Powiatach o Niekorzystnej Sytuacji na Rynku Pracy (3 punkty): Przyznaje się 3 punkty, jeśli przedsięwzięcie odbywa się na terenie powiatów z uznawaną za niekorzystną sytuacją na rynku pracy. Kryterium to jest spełnione, gdy stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie realizacji przekracza średnią wartość bezrobocia rejestrowego w całym kraju. Weryfikacja tego kryterium przez ARiMR opiera się na danych dostarczonych przez wnioskodawcę i Główny Urząd Statystyczny, odnoszących się do roku poprzedzającego rok naboru wniosków.
  2. Realizacja Przedsięwzięcia Przez Młodego Rolnika (5 punktów): Przyznaje się 5 punktów, jeśli wnioskodawcą jest młody rolnik urodzony po 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja tego kryterium przez ARiMR dokonywana jest na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, opierając się na danych podanych we wniosku.

  Wsparcie przysługuje według ustalonej kolejności, która wynika z zastosowania powyższych kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej z tych kryteriów decyduje o pozycji przedsięwzięcia na liście możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku równej sumy punktów dla różnych przedsięwzięć, priorytet uzyskuje ten wnioskodawca, który pierwszy złożył wniosek.

   

  Procedury składania wniosku

   

   

  W celu złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, należy skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE. Wnioski można składać poprzez dedykowaną platformę, dostępną pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

  Proces uwierzytelniania wnioskodawcy podczas składania wniosku odbywa się przez zalogowanie się przy użyciu numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer EP). Numer EP pełni rolę loginu, a kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

  W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, wnioskodawca musi najpierw wystąpić o jego nadanie za pośrednictwem wniosku dostępnego pod linkiem: Wniosek o wpis do ewidencji producentów. Po otrzymaniu numeru, można przejść do procesu rejestracji nowego konta na platformie PUE.

  Należy pamiętać, że złożenie wniosku w inny sposób niż za pośrednictwem PUE spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

  Datą złożenia wniosku uznaje się dzień jego przesłania do ARiMR poprzez PUE. W przypadku złożenia wniosku, ARiMR informuje wnioskodawcę o wpłynięciu wniosku za pośrednictwem PUE.

  Komunikacja między ARiMR a wnioskodawcą prowadzona jest przy użyciu PUE, a wnioskodawca wyraża zgodę na to, składając wniosek. Jednakże, jeśli chodzi o złożenie weksla, o którym mowa w Regulaminie, konieczne jest dostarczenie go w formie papierowej do oddziału regionalnego ARiMR odpowiedniego ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia.

   

  NIE WIESZ CO WYBRAĆ? ZADZWOŃ TO CI DORADZIMY!

  +48 500 409 109

  telefon

  NIE WIESZ CO WYBRAĆ? ZADZWOŃ TO CI DORADZIMY!

   

  +48 500 409 109

  telefon

   

   

  Dodatkowe Informacje i Kontakt

   

  Dokładne informacje na temat programu, a także możliwość uzyskania wsparcia technicznego, są dostępne w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR oraz pod numerem infolinii 800 38 00 84. Zainteresowani mogą również odnaleźć szczegóły na oficjalnej stronie ARiMR: https://www.gov.pl/…/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12….

   

  Podsumowanie

   

  Program Dofinansowania Wymiany Dachów z Azbestu to nie tylko szansa na eliminację azbestu z budynków rolniczych, ale także doskonała możliwość modernizacji i poprawy warunków życia w gospodarstwach. Drugi nabór w 2023 roku stwarza wyjątkową okazję dla rolników, którzy chcą skorzystać z finansowego wsparcia na wymianę pokryć dachowych. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z warunkami programu i skorzystania z elektronicznej platformy PUE ARiMR do składania wniosków. Dbając o kompletność dokumentacji i spełnienie kryteriów możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, które pomoże w realizacji planowanych inwestycji infrastrukturalnych.