OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY DLA UMÓW ZAWIERANYCH Z KONSUMENTAMI

Wersja 1.0 Data wydania: 2021.08.12

SteelProfil SEROCK Sp. z. o.o.
06-114 Dzierżenin 34 E

 • 1

Postanowienie ogólne

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w których przedawcą jest SteelProfil SEROCK Sp. z o.o. z siedzibą 06-114 Dzierżenin 34 E zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000916240, NIP 5681628037 (zwana dalej SteelProfil), a kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy ruchome w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (dalej zwana „Konsumentem”).
 2. Przed zawarciem umowy OWSK są dostępne w formie pisemnej w lokalach sprzedawcy i na tej stronie WWW.
 3. OWSK stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez SteelProfil z Konsumentami.

 

 • 2

Słowniczek

Oferta– złożona przez konsumenta oferta kupna towarów w postaci sumy pozycji – ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji (jako istotne pozycje rozumiane są specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, typ i długość podcięcia ) – zamówienia uprzednio zdefiniowanych i uzupełnionych przez SteelProfil na wygenerowanym formularzu jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary ( sztuki, mb, m2 i inne).

Dodatkowe warunki realizacji oferty – dodatkowe warunki indywidualnie negocjowane dla realizacji oferty ostatecznej i zawarcia umowy (takie jak: wpłata zaliczki, sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj ładunku).

Konsument – osoba fizyczna nabywająca rzeczy ruchome od SteelProfil w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawca – SteelProfil SEROCK Sp. z o.o..

Termin płatności – dzień, w którym cena za towar staje się wymagalna.

Roszczenie – uprawnienie do żądania zachowania się w określony sposób.

Towar – towar konsumpcyjny tj. rzeczy ruchome, które nabywane są od SteelProfil przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacja – oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu ze swoich wskazanych konkretnie roszczeń.

Zawiadomienie – zawiadomienie Sprzedawcy przez Konsumenta o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

Lokal sprzedawcy – siedziba SteelProfil lub inny punkt sprzedaży gdzie prowadzona jest przez SteelProfil sprzedaż towarów.

 

 • 3

Zawarcie umowy

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez Konsumenta . Akceptacja oferty przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz że przyjął je do realizacji na warunkach tam wskazanych.
 2. Konsument ma prawo wycofać ofertę, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia, nie później jednak niż 24 godziny od momentu jego złożenia, chyba że została ono przedtem zlecone do produkcji (jeśli termin rezygnacji upływa w niedzielę, to ulega on przesunięciu do godziny 9:00 w poniedziałek).
 3. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny chwilowo lub stale Konsument nie ma roszczenia o zawarcie umowy.

 

 • 4

Oferty i ceny

 1. Właściwości użytkowe, przeznaczenie oraz wymogi jakościowe, jakim powinien odpowiadać Towar wynikają z aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz Polskiej lub Europejskiej Normy uzyskanych lub stosowanych przez SteelProfil.
 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej SteelProfil, w drukowanych wydawnictwach SteelProfil – (zwane dalej „Katalogiem” lub „Broszurami”), ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez SteelProfil mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez SteelProfil mają charakter poglądowy wystawienniczy; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Szczegółowe dane techniczne podane w Katalogu lub Broszurach mogą w każdym czasie ulec zmianie.
 3. Ceny Towarów określone w cennikach udostępnianych przez SteelProfil w jej siedzibie obowiązują w okresie wskazanym w danym cenniku. W przypadku zamówień, których realizacja związana jest ze specjalnym przetworzeniem lub wycięciem Towaru, Cena Towaru jest ostatecznie ustalana na oferty, przy czym jeżeli cena ta jest różna od cennika to Konsument powinien odrębnie zaakceptować taka zmienioną cenę. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Podawane ceny są cenami za jednostkę miary, chyba że z właściwości towaru wynika, że cena odnosi się do ilości sztuk Towaru.

 

 • 5

Warunki płatności

 1. Termin płatności ceny wskazany jest na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę. Strony mogą uzgodnić inny termin płatności ceny, bądź sposób dokonania płatności. Termin zapłaty w każdym przypadku jest oznaczony w dniach. W przypadku jeśli z treści faktury nie wynika termin płatności ceny, ani termin płatności ceny nie został uzgodniony przez Strony Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez Konsumenta zamówionego Towaru, a jeśli Konsument towaru nie odbierze mimo gotowości towaru do odbioru, od chwili kiedy według umowy odbiór Towaru miał nastąpić.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na koncie bankowym SteelProfil wskazanym na fakturze, bądź na rachunek wskazany przez SteelProfil albo dzień zapłaty gotówką.
 3. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) konsument akceptuje stosowanie faktur elektronicznych i przesyłanie ich na adres email z wykorzystaniem formatu PDF. Akceptacja ta obowiązuje bezterminowo od dnia zawarcia pierwszej umowy sprzedaży na podstawie złożonej Oferty Ostatecznej. Za adres elektroniczny do przesyłania faktur konsumentowi uznaje się adres email, z którego konsument prowadzi korespondencję ze sprzedawcą o ile nie został przez niego wskazany w Ofercie Ostatecznej lub wiadomości email inny adres, jako właściwy do doręczenia faktury elektronicznej. Brak tego adresu elektronicznego skutkuje przesłaniem drukowanego egzemplarza faktury w zwykłej formie. Konsument może swoją akceptację odwołać pisemnie (a także w formie, w jakiej prowadzi korespondencję ze sprzedawcą) ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym odwołanie dotarło do sprzedawcy. Sprawność urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, z których korzysta konsument, a umożliwiających mu indywidualne porozumiewanie się na odległość zapewnia konsument. W szczególności konsument odpowiada za ich zdolność do odbioru korespondencji od sprzedawcy.

 

 • 6

Zastrzeżenie prawa własności

 1. SteelProfil zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili zapłaty całej ceny.
 2. Jeżeli Konsument nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas SteelProfil ma prawo zażądać od Konsumenta zwrotu Towaru. SteelProfil może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towar uległa obniżeniu w stosunku do ceny sprzedaży, w tym jeśli został wbudowany, zamontowany lub uszkodzony. Jeśli przed dniem zapłaty całości ceny nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do Konsumenta jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz SteelProfil. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność SteelProfil w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Konsumenta, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym SteelProfil oraz współdziałać z SteelProfil przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru. Konsument na żądanie SteelProfil jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. SteelProfil jest uprawniona do kontrolowania Towaru, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone.

 

 • 7

Warunki odbioru, dostawy, przechowywania i opakowania

 1. SteelProfil jest związana terminem dostawy wówczas, gdy został on pisemnie ustalony przez Strony. Konsument jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie.
 2. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SteelProfil nastąpiła wskutek siły wyższej, Konsumentowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. SteelProfil ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Konsumenta o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy.
 3. Produkty sprzedawane przez SteelProfil muszą być magazynowane, transportowane i rozładowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach technicznych, instrukcjach transportu oraz instrukcjach rozładunku przygotowanymi przez producentów sprzedawanego przez SteelProfil towaru.
 4. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż niedostosowanie się przez Konsumenta do zaleceń transportowo-magazynowych oraz montażowych SteelProfil może stanowić podstawę do odmowy uznania przez SteelProfil roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Konsumenta.

 

 • 8.

Wydanie towaru

 1. Z chwilą wydania rzeczy przez SteelProfil Kupującemu (Konsumentowi), lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego (Konsumenta) korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Domniemuje się, że osoba legitymująca się potwierdzeniem zawarcia umowy lub fakturą jest uprawniona do odbioru Towaru.
 2. Miejscem wykonania świadczenia (miejsce wydania Towaru) przez SteelProfil jest lokal Sprzedawcy. Jeśli miejsce dostarczenia Towaru przez SteelProfil zostało ustalone poza lokalem Sprzedawcy uważa się że wydanie nastąpiło w tym miejscu dostarczenia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Jeśli Konsument nie dokona rozładunku samochodu z Towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia ponosi on koszty przestoju pojazdu.

 

 • 9.

Niezgodność towaru z umową, reklamacje, odpowiedzialność

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową (wadę fizyczną), w szczególności, gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo przez wymianę na nowy. Konsument może też zażądać stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Czas odpowiedni do naprawy lub wymiany ustala się uwzględniając rodzaj Towaru i cel jego nabycia, przy czym szacunkowy termin wynosi 60 dni od daty uznania reklamacji.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Konsument w dacie zawarcia umowy o niej wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.
 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeśli zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli określony przez Sprzedawcę termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.
 6. Roszczenia o usunięcie wady i wymianę przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
 7. W terminach określonych w ust. 5 i 6 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. W czasie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Konsument w zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup towaru: data zakupu, numer potwierdzenia zamówienia, przyczynę reklamacji ilość zareklamowanych Towarów oraz określa swoje roszczenie (wartość roszczenia oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji).
 10. Konsument ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy oględziny reklamowanego Towaru, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych.
 11. Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej roszczenia.
 12. SteelProfil nie ponosi odpowiedzialności za produkt oznaczony jako towar II gatunku w zakresie wszelkich wad fizycznych, tak w szczególności produkt taki, niezależnie od jego rodzaju i ilości, nie jest objęty rękojmią, gwarancją bądź inną odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Konsument kupuje towar II gatunku na własne ryzyko, w jakości z chwili wydania, po obniżonej cenie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń związanych z jego jakością, a z chwilą wydania towaru zrzeka się wobec SteelProfil takich roszczeń na przyszłość. W szczególności Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu lub redukcji zamówienia, odszkodowania czy też zwrotu kosztów. Towary II gatunku mogą nie spełniać standardowych norm jakościowych i nie ma gwarancji, że spełniają one normy przyjęte pod względem grubości stali i pianki. Towary II gatunku mogą posiadać np. pewne nierówności, zadrapania, wgniecenia, usterki pianki lub lakieru (w tym niezgodność kolorystyczne), odchylenia od norm przyjętych dla danych rozmiarów i grubości, inne cechy grubości stali i pianki etc. Takie odchylenia od przyjętych standardów nie stanowią wady produktu. O wadach nabywanego towaru Konsument jest każdorazowo informowany przed zakupem i fakt ten Konsument potwierdza przyjmując paragon fiskalny potwierdzający, że nabyty towar jest sprzedawany jako towar drugiego gatunku (oznaczony także jako gat2, g2, 2G).
 13. SteelProfil informuje, że zmiana koloru rdzenia poliuretanowego w płytach termoizolacyjnych PIR nie ma wpływu na parametry mechaniczne i termoizolacyjne produktu. Zmiana koloru następuje zarówno w przypadku magazynowania produktów w obiektach zamkniętych jak i na zewnątrz. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 14. SteelProfil informuje, że zarówno drobne pęcherze jak i zmarszczenia powłok zastosowanych do produkcji płyt termoizolacyjnych PIR wynikają z procesu produkcyjnego, podczas którego następuje kurczenie poliuretanu, co jest zjawiskiem typowym. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 15. SteelProfil informuje, że w przypadku usługi frezowania płyt termoizolacyjnych PIR efektywna powierzchnia krycia zmniejsza się w zakresie od 2% do 4%. Zgłoszenia reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane
 16. Reklamacje jakościowe lub ilościowe płyt termoizolacyjnych PIR i akcesoriów należy zgłaszać przed ich montażem. Produkty zamontowane uznaje się za wolne od wad a zgłoszenia reklamacyjne przesłane do Producenta po zamontowaniu produktów nie będą uwzględniane

 

 • 10.

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSK mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
 2. SteelProfil  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji lub pracach projektowych lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii SteelProfil do działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji lub pracach oraz utrwalania inwestycji lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych firmy SteelProfil.